ความเห็น 3155052

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.98.96.89
เขียนเมื่อ 

ก. วัยทำงานเหนื่อยล้าเพราะบ้างาน ไม่ชอบออกกำลังกายF. WRAP - เพราะช่วยสร้างพฤติกรรมที่ดีผ่าน wellness tools เช่น การออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี

ข. ครูกลุ้มใจกับเด็กนักเรียนซน ไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้นH. Sensory group - ตอบสนองการรับความรู้สึกของเด็กที่มีลักษณะซน/ hypersensitivity ได้ ควบคู่กับการรับรู้ ความคิดความเข้าใจ สมาธิในการทำตามขั้นตอนได้

ค. วัยรุ่นติดสารเสพติดขาดความรับผิดชอบทำงานE. Stage of Change Model - ฝึกการตัดสินใจที่จะละเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดี

ง. วัยทำงานซึมเศร้า คาดหวังสูงกับหัวหน้างานB. Social skills training - IPT. ช่วยให้สามารถระบุความกังวลในปัจจุบันและช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ ผ่านการเสริมแรงใจจากผู้บำบัด

จ. สูงวัยหลงลืมการทานยาตอนเช้าC. Reminiscence Technique - พูดคุยเกี่ยวกับการดำรงชีวิต ส่วนมากใช้ในผู้ป่วย dementia ในการส่งเสริมความรู้คิด ความจำ

ฉ. นักกิจกรรมบำบัดอยากช่วยออทิสติกอารมณ์เสีย ท้องผูกI. Nutrition - กินดี อารมณ์ดี จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า อาหารประเภท gluten-free / casein-free มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมาธิและพฤติกรรมของเด็กออทิสติกได้

ช. ลูกวัยรุ่นต้องดูแลแม่ซึมเศร้าและพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากG. Therapeutic Alliance - การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี จริงใจ ระหว่างผู้บำบัดและcaregiver จนทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยจะทำให้เกิดความไว้วางใจ ช่วยสร้างกำลังใจ ความหวังในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้รับบริการได้

ซ. พี่น้องจิตเภทมีความหวังกลับไปทำงานหารายได้A. Group therapy - thematic group มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลสำเร็จที่จับต้องได้ เช่น งานไม้ กิจกรรมทำกรงนก ซึ่งต่อยอดไปเป็นอาชีพได้

ฌ. นักศึกษากังวลการนำเสนอหน้าชั้นเรียน D. Assertive skill - เสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารที่แสดงออกถึงการยืนหยัดในความเชื่อ ความคิด ความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง อย่างสงบแต่ชัดเจน โดยไม่ทำร้ายผู้อื่น

ขอบพระคุณค่ะ นิชาภา ฤชุทัศน์สกุล 6223011