ความเห็น 3155045

ทดสอบนศ.ก.บ.

[email protected]
IP: xxx.155.38.147
เขียนเมื่อ 

ก. E. ที่เลือกข้อนี้เนื่องจากพฤติกรรมอันเป็นกิจวัตรของเขาจะส่งผลเสียในอนาคต จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามกระบวนการของ Stage of Change Model เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

ข. H. ที่เลือก Sensory group เนื่องจากในวัยเด็กนั้นจะเรียนรู้ผ่าน Sensory เช่นการสัมผัส ได้ดี ดังนั้นเราจึงสามารถพัฒนาในส่วนของ Attention span ผ่านกิจกรรมที่กระตุ้น sensory ต่างๆ ได้

ค. B. การทำงานมักจะต้องใช้การ Social skills training เพื่อให้งานสำเร็จตามที่คาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นงานกลุ่ม ดังนั้นการฝึกทักษะนี้จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง ตามที่ได้พูดคุยเพื่อแบ่งงานกัน ต้องมี Attention และความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น

ง. F. ที่เลือกใช้ WRAP เพราะการที่มีความคาดหวังต่อหัวหน้านั้นจะทำให้เกิดความเครียด ซึ่งเขาสามารถวางแผนที่จะจัดการกับความเครียดนั้นได้ด้วยตัวเอง ซึ่งแผนนั้นสามารถออกแบบให้ตรงกับตัวของเขาได้

จ. C. RT เป็นเทคนิคที่ใช้กระตุ้นความทรงจำและความคิดความเข้าใจ ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในด้านของความจำ

ฉ. I. สารอาหาร (Nutrition) ที่ดีสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของอารมณ์ได้ โดยเฉพาะกับออทิสติกที่อาหารนั้นจะส่งผลกระทบกับร่างกายมาก และในเรื่องของอาการท้องผูกที่ต้องเพิ่มไฟเบอร์ในอาหารมากขึ้นด้วย

ช. G. การใช้ Therapeutic Alliances เพื่อช่วยให้เขาเปิดใจ แสดงความรู้สึกและความกดดันที่เขาได้รับ เพื่อให้นักบำบัดช่วยเหลือได้

ซ. A. การเลือกใช้ Group therapy เนื่องจากเห็นว่า Thematic group ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมโดยมีผลลัพธ์และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้นั้น เหมาะสำหรับการฝึกเพื่อมีทักษะในการทำงานหารายได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับให้ยากขึ้นหรือง่ายลงตามความสามารถและศักยภาพของผู้รับบริการด้วย

ฌ. D. ความกังวลที่เกิดขึ้นในการนำเสนออาจเกิดจากความกลัวหรือความไม่กล้าที่จะแสดงความคิด ความรู้สึกหรือความเชื่อของตัวเอง ดังนั้นการใช้เทคนิคที่เพิ่ม Assertive skillจะช่วยให้เขามีความกล้าในการนำเสนอข้อมูล สามารถรับมือกับคำวิจารณ์ได้ และทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น