ความเห็น 3109111

ประภาภัทร นิยม สถาปนิกการศึกษาเพื่อสันติภาพ

[email protected]
IP: xxx.128.106.143
เขียนเมื่อ 

Congratulations to อาจารย์ประภาภัทร นิยม.

อนุโมทนา.

“…การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ตามด้วยโยนิโสมนสิการ (critical reflection) ทำให้เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและเชื่อมโยง คือรู้ลึกและกว้างในเวลาเดียวกัน รวมทั้งเกิดการเรียนรู้องค์รวม (holistic) ซึ่งเป็นลักษณะของการศึกษาแนวพุทธ และสอดคล้องกับการศึกษาแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่ต้องพัฒนาสามด้านไปพร้อมๆ กันคือ จิตใจ (heart) ทักษะ (hand) และความรู้ (head) …” จากจุดแข็งของ “ไตรสิกขา” แนวพุทธ