ความเห็น 3090922

ชีวิตที่พอเพียง 3215. สวิส ๒๕๖๑ : ๙. สมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๗๑ วันที่สอง

เขียนเมื่อ 

South Centre รายงานสรุปประเด็นของสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๗๑ ที่https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2018/07/PB49_Major-Outcomes-of-the-71st-Session-of-the-World-Health-Assembly-of-WHO_EN.pdfวิจารณ์