ความเห็น 3073090

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ดารุณี แจ่มใส
IP: xxx.158.165.230
เขียนเมื่อ 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 วิเคราะห์การศึกษาด้านการบริหารธุรกิจฯ - การบริหารธุรกิจในองค์กรยุค Thailand 4.0 ต้องวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ปัญหาที่จะเกิด และจะทำอย่างไรให้เกิดรายได้ เนื่องจากการบริหารจัดการธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายและเกิดไว - นวัตกรรม เป็นมากกว่าสินค้าและบริการ เพราะนวัตกรรมจะเป็นทุกอย่างที่มีการบริหารด้วยวิธีการจัดการทางการตลาดแบบใหม่ๆเป็นการเพิ่มค่าหรือนำของเก่ามาเปลี่ยนแปลงพลิกโฉม นวัตกรรมที่ดีต้องร่วมมือกับข้างนอก ต้องเข้าใจลูกค้าและมีการระดมความคิดเพื่อสร้างต้นแบบ เป็นต้