ความเห็น 3072945

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

เมตตา ธนธาดา
IP: xxx.68.144.119
เขียนเมื่อ 

วันที่ 1 มีนาคม 2560

การบริหารกลยุทธ์องค์กร 2 (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์)

- เป้าหมายของธุรกิจโดยทั่วไปคือเพื่อให้ได้กำไรและยั่งยืน

- จะมีกำไรและยั่งยืนได้ต้องผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าดีกว่าผู้อื่น

- เป้าหมายการวางกลยุทธ์ ต้องวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองลูกค้าตรงกับความต้องการของลูกค้าและดีกว่าผู้อื่น

- กุญแจแห่งความสำเร็จ คือ สามารถที่จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้รวดเร็ว (ล่วงหน้าทันการณ์) จากการวิเคราะห์ความเปลี่ยนของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี คู่แข่ง โดยเฉพาะเทคโนโลยี สำคัญมากในยุคปัจจุบัน

- ความสำคัญของการบริหารจัดการ คือต้องวิเคราะห์ swot ให้ได้คุณภาพ องค์กรที่จะประสบความสำเร็จต้องเป็น องค์กร์ที่มีบุคคลากรที่มีความสามารถมองอนาคตได้แม่นยำ

ตัวอย่าง ที่เปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จในปัจจุบัน โรงภาพยนตร์ ปั้มน้ำมัน โรงพยาบาล ที่มีทุกอย่างครบวงจร


วันที่ 2 มีนาคม 2560

การบริหารธุรกิจในยุค AEC

- ถ้าจะเลือกประเทศที่จะเข้าไปทำธุรกิจ ประเทศอินโดนิเซีย เป็นประเทศที่น่าสนในอันดับ 1 เนื่องจากพื้นที่ใหญ่ ประชากรจำนวนมากถึง 250 ล้านคนนับว่าเป็นตลาดใหญ่ มีกำลังซื้อสูง

- การจะทำธุรกิจกับประเทศใด จำเป็นต้องรู้ข้อมูลให้ชัดเจนหลายด้าน เช่น นโยบายเศรษฐกิจ ตัวออย่างประเทศพม่า ต้องการให้ไปตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าขายต่างประเทศต้องการให้ใช้แรงงานของประเทศพม่าเอง แต่จุดอ่อนของพม่า คือแรงงานไม่มีทักษะ ต้องรู้ข้อมูลศักยภาพของประเทศ ทดสอบการวางสินค้าในห้างก่อน ต้องเป็นเป็นกลุ่มธุรกิจอย่า ไปเดี่ยวๆ

- และที่สำคัญคือ กฎหมายระหว่างประเทศสำคัญที่สุดที่ต้องรู้


วันที่ 3 มีนาคม 2560

ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สามารถกระทบกับทุกคนและทุกองค์กร และการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อลดระดับความเสี่ยงหรือโอกาสของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต ในทุกองค์กรจะมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรจะมีผลสัมฤทธิ์ได้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคน จะต้องมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย


วันที่ 15 มีนาคม 2560

วิเคราะห์ประเด็นท้าทายการเคหะฯ (ด้านการตลาด/การเงิน/วัฒนธรรมองค์กร/บริการ)

วันนี้ ท่านอาจารย์สอนและแบ่งปัน ในเรื่องประเด็นความท้าทายของการเคหะฯ หลายเรื่อง โดยมีประเด็นอย่างน้อย ดังนี้ค่ะ

1. เอกชนลงมาเล่นตลาดกลางถึงล่างกลุ่มลูกค้าเดียวกับการเคหะแห่งชาติ
2. พฤติกรรมผู้บริโภคหันมาอยู่อาศัยที่ชานเมืองมากขึ้น.
3. คอนโดตามแนวรถไฟฟ้า
4. ตลาด CLMV

- จากความท้าทายข้างต้น กคช. ต้องนำไปคิดจริงจังในทุกๆ เรื่อง เป็นความท้าทายที่ต้องตอบให้ได้ ทำให้ถูก สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านให้ได้

- การเคหะฯ ไม่เพียงขาย Product แต่ต้องเป็น Solution ในจุดแข็งให้ได้ “ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสุข อย่างยั่งยืน”


วันที่ 16 มีนาคม 2560

การบริหารทุนมนุษย์

พื้นฐานสำคัญในการพัฒนา 3 ด้าน เช่นเดียวกับคุณค่าทางธุรกิจคือ

1 Value Added
2 Vaule Creation
3 Vaule Diversity

สิ่งที่ประทับใจค่ะ

1 คิดแบบเด็ก-ความคิดสร้างสรร
2 ทำแบบวัยรุ่น-ทำทันที
3 พูดแบบผู้ใหญ่-พูดแบบมีหลักการ มีเหตุผล

หลักในการบริหารคน 5-4-3 (ใช้คน 3 จ่ายค่าแรง 4 ได้product 5)