ความเห็น 3066768

​จุลชีพในทางเดินอาหารกับออทิสซึ่ม

เขียนเมื่อ 

I am still weighing up this "...กัลยาณมิตรส่วนหนึ่งเป็นจุลชีพ ที่อิงอาศัย (symbiosis) อยู่ในตัวเรา..." partly because I have thought about human behaviour (not just autism) in general may be influenced by presence of certain 'gut bacteria' and that behavioural correction may be possible via gut bacteria transplants; another thought is about 'wars among gut bacteria (body bacteria and other lives - micro insects - on us) may produce side-effects that impacts our health. We have yet to learn more. For me a non-medical and not-in-medical research, I await your researchers for answers to these.