ความเห็น 3059761

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เด็กไอทีรุ่นใหม่ สู่ Startup

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับทุกทีม

แต่จำน้อง นายปวริษ วิริยะคุณากร ได้

เคยเจอน้องในปีแรกๆ