ความเห็น 3053444

วันที่ 2 Brainstorming (17 พฤษภาคม 2559)

เขียนเมื่อ 

สมุดลงเวลา ... โครงการฯ ให้ใช้แบบฟอร์มของโรงเรียนครับ
ไม่ได้มีสมุดลงเวลาที่อยู่เล่มเหมือนของห้องปกติ

เข้าใจนะ !!!