ความเห็น 3052954

บันทึกของคนสมัยก่อน...ลักษณะด้อยของคนอาชีพต่าง ๆ

เขียนเมื่อ 

Good points!

We should reflect on strength, weaknesses, opportunities, ... more often ;-)