ความเห็น 3045052

โครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณรุ่นที่ 1 (ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559)

Preecha Kunton
IP: xxx.53.17.191
เขียนเมื่อ 

การบริหารงานองค์กร คน เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่าเรื่องอื่น สิ่งที่ผู้นำต้องมี คือคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ นอกจากการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้นำต้องมองเห็น คือ ความจริง ความเป็นจริงของหน่วยงานเกี่ยวกับจุดเด่น จุดแข็งของตนเอง ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่อมองเห็นจุดแข็งก็ตามสามารถพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวหน้าได้ การพัฒนาหน่วยงานจำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่ๆ แต่เราสามารถทำเรื่องที่เล็ก แต่ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

การมองและวิเคราะห์มหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ ได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยมีโอกาสและความเสี่ยงเรื่องต่างๆ อยู่มากมาย การนำพาให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าต่อไปในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง