ความเห็น


ประเด็นโดนใจ : Learn Share Care ”

Learn คือการใฝ่รู้ เรียนรู้ พัฒนาตนเอง มองหาโอกาสในการปรับปรุงตัว ปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา

Care คือการที่ไม่ใช่เอาแต่เรียนรู้เพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่นอกจากจะ Care งาน ต้องการจะทำงานให้ได้ดีแล้วยังมีความสนใจในผู้อื่นด้วย ไม่ใช่ Care เฉพาะแค่งานเท่านั้น แต่ต้อง Care คนอื่น มีใจให้กัน มีสัมพันธภาพที่ดี และมีความเป็นกัลยาณมิตร

Share คือ ผลที่ต่อเนื่องมากจาก Care ซึ่ง Care อยู่แต่ในใจไม่ได้ จะต้องนำไปสู่การเป็นผู้ให้ ซึ่งถ้าทำได้เช่นนั้นแล้ว สิ่งที่เรียกว่าธรรมะจัดสรรก็จะมาเองตามธรรมชาติ เพราะผู้ที่ให้โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทน มักจะได้รับอะไร ๆ กลับมาเสมอ และนี่คือความหมายของคำว่า Share คือมีทั้งการให้และการรับอยู่ในตัว ซึ่งเป็นกระบวนการ Give and Take

ข้อคิด ผู้นำและผู้ตามพึงประพฤติ ปฏิบัติ แล้วทุกคนในองค์การจะศรัทธาท่าน ภาวะผู้นำ สามารถเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อองค์กรได้ ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเท่านั้นแต่จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นผู้นำ ผู้นำต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และผลักดันให้เกิดเครือข่ายเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันและแก้ปัญหาร่วมกัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี