ความเห็น 3042242

๒๘ ธันวาคม ... วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

เขียนเมื่อ 
  • คนกำแพงจำแม่นตรงที่ ก่อนหน้าพระองค์เคยเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร พระยาวชิรปราการ..
  • ขอบคุณความรู้ครับ