ความเห็น 3040902

รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค LT (Learning Together)

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร
IP: xxx.205.250.35
เขียนเมื่อ 

มีการรวบรวมข้อมูลได้ดีมาก มีการอ้างอิงที่เป็นระบบ ขออนุญาตใช้ข้อมูลในการทำรายงานค่ะ :)