ความเห็น 3037048

เพลงฉ่อย...ป๋วย ๑๐๐ ปี

Chatuk
IP: xxx.230.195.17
เขียนเมื่อ 

เรื่องเพลงฉ่อยป๋วยร้อยปี ขอคิดด้วยคนเรื่องการถอดบทเรียนดังนี้ 1. ข้อมูลใหม่ คือ เพลงฉ่อย 2. เหตุการณ์ความเป็นมาจากวรรคที่ 1- วรรคที่ 2. 3. ตัวชี้วัดเงื่อนไปความสำเร็จ ความสนใจของครู นักเรียน เนื้อหาจากนโยบาย จากคุณค่าของน้ำนมแม่ ประวัติ ดร ป๋วย ฝึกทักษะมากขึ้น เปิดตัวงานแรกได้รับการต้อนรับดี. กรรมการมูลนิธิเด็กให้โอกาส 4. ตัวชี้วัดเงื่อนไขที่ไม่สำเร็จ 5. ตัวชี้วัดที่นำไปปฎิบัติได้ ไม่ปรากฎให้เห็น. 6. ควรเขียนเพิ่มเติม ผลการเรียนรู้ของผู่ร่วมกระบวนการและอธิบายกระบวนการถอดบทเรีย