ความเห็น 3029918

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จารุวรรณ ศุภศรี
IP: xxx.46.139.155
เขียนเมื่อ 

ยังไม่มีประสบการณ์เขียนด้วยตนเองโดยตรง มีเพียงการร่วมเสนอในการอ่านและปรับบทความวิจัยของเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการเขียนบทความวิจัยต่อไป