ความเห็น 3029770

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อาภรณ์ ภูพัทธยากร
IP: xxx.58.241.29
เขียนเมื่อ 

-เคยลงตีพิมพ์ในวารสารนราธิวาสราชนครินทร์...ประทับใจที่มี Peer review ให้คำแนะนำแบบกัลยาณมิตร ให้กำลังใจ และได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากจากการค้นคว้าเพิ่มเติมตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ทำให้ต้องรบกวนเพื่อนๆ ที่เป็นนักวิชาการหลายคน...ต้องขอบคุณทุกท่าน ณ โอกาสนี้ เพราะลำพังตนเองที่เป็น นักวิจัยมือใหม่ แม้จะไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำรา ก็ไม่เคลียร์ ต้องอาศัยผู้รู้...ช่วยอธิบาย..จึงถึงบางอ้อ...เกือบจะถอดใจหลายครั้ง เพราะการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ มีเงื่อนเวลา...จนคิดว่า...ถ้าไม่ได้ตีพิมพ์...ก็เกินคุ้ม..เพราะทำให้ได้ความรู้เยอะมาก

-เคยนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติของวิทยาลัยพยาบาลเซนหลุยส์ ได้ประสบการณ์ในการไปนำเสนอ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ การนำเสนอ และมีผู้สนใจ ซักถาม