ความเห็น 3029443

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัย

**ไม่มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัย ไม่มีความมั่นใจ ต้องเตรียมความพร้อมอีกมาก