ความเห็น 3029322

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัย

1.การเตรียมตัวตั้งแต่การเลือกผลงานของตนเองเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

2การส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

3เมื่่อได้รับการพิจาณามีการปรับแก้ไขและจัดส่งไหมอีกครั้งจากนั่นจัดทำรูปแบบการนำเสนอการออกแบบสื่อให้เหมาะสม

4.ปัญหาในการติดต่อประสานงานกับทางทีมงานบางครั้งก็เป็นอุปสรรค เช่น การติดต่อขอ proceeding ที่ทำให้ระยะเวลาล่าช้า การติดต่อประสานงานในหลายๆๆครั้ง ฉนั้นการเลือกสถานที่การจัดการนำเสนอผลงานก้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ