ความเห็น


ผู้เรียนมีความสำคัญมากในการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เพราะเป็นผู้ที่ต้องแสดง

ศักยภาพของตนเองให้ประจักษ์เพื่อการประชุมดำเนินไปด้วยดี ดังนั้นลักษณะของผู้เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ดิฉันเชื่อว่าหากได้นำศักยภาพของผู้เรียนในศตววษที่ ๒๑ มีเชื่อมโยง ก็สามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนควรมีลักษณะ ดังนี้

๑.มีนิสัยรักการอ่าน เพราะการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักหลังจากได้วัตถุประสงค์การเรียนรู้ จำเป็นต้องไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารตำราหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่งเมื่ออ่านได้จำเป็นต้องสรุปความและบันทึกได้ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยต่อไป

๒.มีทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกคิดอย่างเป็นระบบคำนึงถึง Input-Process-Output-Feedback control และต้องเป็นเหตุเป็นผลตามหลักวิชาการไม่ใช้ตัวเองเป็นหลัก จะทำให้มองปัญหาและการแก้ไข Scenario ได้อย่างเหมาะสม

๓.มีทักษะการสื่อสาร อย่าลืมว่าการประชุมกลุ่มย่อย จำเป็นต้องมีการสื่อสารในกลุ่ม ทั้งบทบาทประธาน เลขานุการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม การใช้ภาษาที่เหมาะสม ที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่ม

๔.การรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูล ผู้เรียนที่ได้วัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้ว ต้องไปศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนต้องสามารถแสดงศักยภาพในการสืบค้นและสกัดความรู้ออกมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ข้อมูลเป็นจริง

๕.มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี่ ข้อนี้เป็นลักษณะที่ผู้เรียนยุคนี้มีเหลือล้น ไว ทันการณ์ สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ แต่ต้องตระหนักในเรื่องความเหมาะสมด้วย

๖.มีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวตกรรม ข้อนี้มีความสำคัญ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เมื่อได้ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนในกลุ่ม กลุ่มก็หาแนวทางในการแก้ไข ตรงนี้จะเห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวตกรรมใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ผู้สอนต้องชื่นชม ก็จะทำให้ทักษะนี้เจริญเติบโตได้

๗.มีทักษะการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ อาจไม่เกิดภาวะผู้นำทุกคนในการจูงใจในกลุ่มเดินไปสู่เป้าหมายแต่การทำงานเป็นทีม ผู้สอนต้องพยายามสร้างให้เกิดเพราะการทำงานปัจจุบันเน้นการทำงานเป็นทีม โดยทั่วไป ผู้เรียนมักชอบทำงานคนเดียว รวดเร็ว ได้ผลดี แต่เมื่อทำงานเป็นทีมต้องมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับกติกากลุ่ม พูดให้ง่าย คือ ฟังคนอื่นมากขึ้น ผลงานเป็นของกลุ่ม รับผิดและรับชอบร่วมกัน

๘.สิ่งสำคัญที่สุด ทัศนคติของผู้เรียน เกิดความรู้สึกอย่างไรต่อการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ผู้เรียนที่ชอบคิดมอบชอบเรียนแบบนี้ ผู้เรียนบางคนชอบให้ผู้สอนบอกความรู้ไม่ชอบค้นคว้า ผู้สอนต้องสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักเป็นเบื้องต้น เมื่อใจมา ทุกอย่างก็ฉลุย

ประสบการณ์การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เกี่ยวกับบทบาทผู้เรียน หากสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้ดังที่กล่าว จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นอัตลักษณ์ประจำตัวไปเลย ให้กำลังใจผู้สอนทุกคนนะคะ ทำความดีไม่ต้องมีเงื่อนไขคะ ได้ความสุขเต็มๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี