ความเห็น


การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักถือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดิฉันสนใจมาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๙ เพราะช่วงนั้นมีการรณรงค์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักก็เป็นวิธีหนึ่ง ประกอบกับสถาบันพระบรมราชชนกใหเโอกาสในการใหเอาจารย์ไปศึกษาค้นคว้าณ ประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักชัดเจน ดิฉันได้โอกาสไปออสเตรเลีย ได้ประสบการณ์นำกลับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลายรายวิชา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จนเป็นรูปร่าง ต่อไปการดำเนินการค่อยเริ่มจางหายไปมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น เช่น Critical thinking,Humanized care,Evidence based Learning เป็นต้น หลังนั้นเมื่อมีการพูดถึงนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันต้องมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักก็กลับมาอีก มีการส่งอาจารย์ไปศึกษาประเทศแคนาดาอีก ดิฉันได้โอกาสในการไปศึกษาค้นคว้าอีกครั้งได้ประสบการณ์นำกลับมาใช้ในรายวิชา จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล วิชา การบริหารการพยาบาล ซึ่และได้ร่วมกับทีมอาจารย์ที่ไปอบรมด้วยกันสร้างคู่มือครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกขึ้น ในฐานะผู้ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักมาตลอด มีข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑.บทบาทผู้สอน

เป็นสิ่งแรกและเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ(Expert)มาเป็นผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator)ให้กับผู้เรียน จากประสบการณ์การเป็นผู้อำนวยความสะดวก ผู้สอนควรเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ คือ

๑.๑เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักอย่างเข้าใจลึกซึ้ง พยายามให้ผู้เรียนก้าวผ่านแต่ละขั้นตอนด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยผู้สอนแนะนำเส้นทางการเดินแต่ไม่ใช่บอกคำตอบ

๑.๒พัฒนาตนเองในทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ได้แก่ ทักษะการตั้งคำถาม การสังเกต การจับประเด็นสำคัญ การเชื่อมโยงความคิด เป็นต้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนอย่างมีความหมาย

๑.๓สร้างทีมผู้สอนร่วม ต้องหาแนวร่วมที่มีใจรักในการสอนลักษณะนี้ ชี้แจงกระบวนการขั้นตอนอย่างละเอียด สิ่งสำคัญต้องให้เกียรติ เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียน

๑.๔เตรียมผู้เรียน ผู้สอนต้องเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก สิ่งสำคัญคือ สร้างความรู้สึกที่ดีให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก

๑.๕เตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียนกลุ่มย่อย ตำราเอกสาร ฐานข้อมูล คู่มือการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก บอร์ดนิทรรศการ กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี เป็นต้น

๑.๖สร้างความรู้สึกของผู้สอนให้รักในการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพราะเมื่อมีความรัก จะเกิดความมุ่งมั่น มานะ อดทน ไม่ท้อ และมีกำลังใจ มีพลังในการปรับการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆ เป็นประเภทไม่เห็นความสำเร็จของงานต้องไม่ปล่อย และสามารถรอคอยความสำเร็จได้แม้ต้องใช้เวลา "ฮึด"นั่นเอง

ดิฉันรอคอยความสำเร็จจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักมาจนถึงปัจจุบันซึ่งค่อยขยายเครือข่ายไปทีเล็กทีละน้อย และได้เห็นเส้นชัยรออยู่ข้างหน้า อีกนิด....อีกนิด...... คงต้องรอประเด็นสำคัญในเรื่องอื่นครั้งหน้านะคะ......สวัสดีคะ......

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี