ความเห็น


จากการที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาจริยศาสตร์และกฏหมายวิชาชีพการพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 พบว่าในบทบาทผู้สอน ครูต้องเตรียมตัวอย่างมากในการเตรียมการสอน ตั้งแต่

บทบาทผู้สอน

1.การเตรียมทีมผู้สอน ปรับทัศนคติ สร้างแรงจูงใจ ต้องมีความยืดหยุ่น เป็นผุ้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และปรับบทบาทผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกพร้อมกระตุ้นการเรียนรู้

2.ทบทวนทักษะ การตั้งคำถาม การสังเกต การฟังและจับประเด็น การสะท้อนคิด และการเชื่อมโยงความคิดของผู้เรียน

3.เตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียน เช่นห้องประชุมกลุ่มย่อย เอกสารประกอบการสอน

4.ทดลองสอนโดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการเรนียนแบบการใช้ปัญหาเป็๋นหลัก

บทบาทผู้เรียน

1.เตรียมผู้เรียนให้เข้าใจในการเรียนแบบการใช้ปัญหาเป็นหลักโดยผู้เรียนต้องแวงหาความรู้ด้วยตนเอง จะต้องมีความกระตือรือร้น การเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม

2.ผู้เรียนต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น ให้เกียรติและเคารพผู้อื่นในการรับฟังความคิดเห็น การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

3.ผู้เรียนต้องเข้าใจทักษะที่จำเป็นในการเรียนเช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงานเป็นทีม

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากฝ่านการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก นักศึกษาจะเป้นคนช่างซักถามมากขึ้น มีทักษะในการสื่อสารกับอาจารย์และเพื่อนๆในการทำงานเป็นทีมมากขึ้น และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและคิดวิเคราะห์ ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ก่อนนำเสนอ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี