ความเห็น


จากประสบการณ์เคยใช้วฺธีการสอนแบบPBLแต่ไม่เต็มรูปแบบโดยเป็นแบ่งฯนศ.ชั้นปีที่1เป็นกลุ่มและมอบหมายงานให้ค้นคว้าและมาแลกเปลี่ยนกันนั้นพบว่า

บทบาทของผู้สอน

1.ต้องมีการเตรียมตนเองให้เข้าใจถึงระบบและขั้นตอนการเรียนแบบPBL

2ศึกษาเนื้อหารายละเอียดในเรื่ิองนั้นๆและกำหนดหัวข้อขอบเขตเนื้อหาที่ต้องการ

3.ต้องเป็นผู้จ้ดเตรียมความพร้อมแก่ผุ้เรียนด้าน

-การเตรียมตัวโดยชี้แจงวิธีเรียนแบบPBL

- เอกสารเกี่ยวกับการเรียนแบบPBL

4.ในการดำเนินการผู้สอนต้อง

-กระตุ้นให้ผู้เรียนในกลุ่มมีส่วนร่วม

-คอยดูแลกำกับทิศทางของทุกขั้นตอนที่สำคัญคือขั้นตอนที่1-4ให้นศ.การแสดงความคิดเห็นแบบ “Brain-stroming”ให้ได้มากที่สุมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยพยายามไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งโดม่เนตกลุ่ม หรือหากจำเป็นอาจจะต้องแนะนำบ้างเพื่อไม่ให้ออกนอกประเด็น

-ช่วยเหลือนศ.ด้านอื่นๆเช่นให้ข้อเสนอแนะหรือยกตัวอย่างกรณีนศ.เพื่อความเข้าใจ

5.สรุปบทเรียนในสรุปได้ถึงหลักการต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาปัญหานี้ รวมทั้งเห็นแนวทางในการนำความรู้และหลักการนั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ทั่วไปได้..... อ่านต่อได้ที่:

บทบาทของผู้เรียน

1.มีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียแบบPBL

2.มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี

3.มีความตั้งใจและขยันในการเรียนเพื่อการเรียนรู้จริง

4.สมากชิกกลุ่มต้องสามัคคีกัน

5.ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นแลเคารพการตัดสินใจของกลุ่ม

6.กล้าแสดงความคิดเห็น

7.มีความสามารถในการย่อความสรุปความหรือสาระสำคัญ

8.มีน้ำใจและช่วยเหลือกัน

9.รักษาเวลา

ลักษณะสำคัญของการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เคยใช้

มุ่งเน้นขบวนการมากกว่าผลลัพธ์ด้านเนื้อหาโดยผลลัพธ์ด้านเนื้อหาผู้สอนกำหนดเพียวขั้นต่ำที่ทุกกลุ่มต้องได้แต่ผลลัพธ์ของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน นศ.จะได้เรียนรู้การทำงานกลุ่ม การค้นคว้าหาข้อมูล การนำเสนอ การมีความรับผิดชอบต่อผลงานกลุ่ม ที่สำคัญคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นศ.ได้เรียนรู้

ทักษะการฟัง การตอบค-ตั้งำถาม และเรียนรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่ตนเองศึกษามามากหรือน้อย เข้าใจในเนื้อหาหรือไม่ ได้เรียนรู้อะไรจากเพื่อน แต่ต้องใช้เวลาเพื่อให้เกิดการเรียนรู็มากกว่าบรรยาย และต้องใช้ทรัพยากรสนับสนุนตำราแหล่งข้อมูลระบบสนับสนุนเพื่อการสืบค้นเช้สความพร้อมinternet

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัด การเนียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เคยใช้

มีความพอใจโดยรวมด้านผลลัพธ์ด้านเนื้อหาระดับปานกลางหรือรับได้ นศ.จะได้เรียนรู้การทำงานกลุ่ม การค้นคว้าหาข้อมูล การนำเสนอและทักษะอื่นๆที่สำคัญคือ การมีความรับผิดชอบต่อผลงานกลุ่ม นักศึกษาอาจจะไม่ชอบและต้องใช้เวลาในการปรับตัว
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี