ความเห็น 3028771

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ตนประสบคือ ไม่รู้จะลงตีพิมพ์ในวารสารใดดี เมื่อเลือกแล้วต้องส่งบทความยังไม่มั่นใจในเนื้อหาที่จะส่ง ความถูกต้อง ซึ่งในการแก้ไขในเบื้องต้นอาจเลือกวารสารที่มีการอธิบายรูปแบบการตีพิมพ์ไว้ชัดเจน และมีช่องทางติดต่อประสานงานกับบรรณาธิการได้สะดวกเพื่อการติดตามงาน เมื่อมีเรื่องตีพิมพ์ในครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อๆ ไปในการเขียนเพื่อการตีพิมพ์ก็จะง่ายขึ้น แต่ส่วนที่ยากก่อนการตีพิมพ์ คือ การดำเนินงานวิจัยให้เสร็จทันเวลาและมีชิ้นงานพร้อมที่จะตีพิมพ์