ความเห็น 3028020

​การผ่อนคลายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เขียนเมื่อ 

ผมขอเสนอว่า เมื่อผ่อนคลายกระบวนการไปแล้ว ควรขอให้ครูแต่ละคนเขียน AAR 1 หน้า ตอนสิ้นปี ว่ามาตรการนี้ช่วยให้ learning outcome ของ นร. ดีขึ้นอย่างไร พร้อม evidence

และให้ ผอ. โรงเรียน และ ผอ. เขตการศึกษา ทำเช่นเดียวกัน

วิจารณ์