ความเห็น 3026775

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่หรือการนำเสนอผลงานวิชาการ

1. การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ : ในการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีการประชุมระดับชาติจะมีความแตกต่างกับการตีพิมพ์ในวารสารคือในการนำเสนอในเวทีนั้นต้องเตรียมpower point หรือ

posterในการนำเสนอ รวมทั้งการเตรียมตอบคำถามแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ถามขณะนำเสนอด้วย ส่วนการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องแก้ไขตามpeer review จึงจะได้รับการตีพิมพ์

2. การประสานงาน: การนำเสนอต้องประสานกับผู้จัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง ส่วนการตีพิมพ์ ต้องประสานกับบรรณาธิการ ซึ่งต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารด้วย

3. ค่าใช้จ่าย : การนำเสนอใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่าการตีพิมพ์เผยแพร่ เพราะการนำเสนอจะมีค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไปนำเสนอ ส่วนการตีพิมพ์เผยแพร่ จะมีค่าลงทะเบียนลงวารสารเท่านั้น