ความเห็น 3026769

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสาร

1. สิ่งสำคัญคือต้องเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ตามฐานข้อมูลที่ระบุไว้ พร้อมศึกษารูปแบบการตีพิมพ์ และอ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในเล่มวารสารนั้น เพื่อทำความเข้าใจกับรูปแบบการเขียน จะทำให้ลดระยะเวลาในการจัดทำบทความวิจัย หลังจากนั้นควรติดต่อกับบรรณาธิการวารสาร เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ความเป็นไปได้ในการตีพิมพ์ ระยะเวลาในการตีพิมพ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสารนั้น

2. ดำเนินการจัดทำบทความวิจัยตามรูปแบบที่กำหนดในวารสาร พร้อมกับการเป็นสมาชิกของวารสารนั้น เพราะถ้าไม่สมัครสมาชิกในวารสารนั้นจะไม่ได้รับการตีพิมพ์

3. ติดตาม สอบถาม ความก้าวหน้าในการตรวจบทความวิจัยนั้นทุกเดือนกับบรรณาธิการวารสาร