ความเห็น 30241

อนาคตรังสีเทคนิคไทยในมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพ

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ดิฉันช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะ

  1. จุดแข็ง  จากเรื่องเล่าในวันประชุมที่ถอดคำพูดจากผู้อภิปรายทุกท่าน ดิฉันปลื้มใจที่ทั้ง 5 สมาคม สมานฉันท์กันดี  การยินดีมาร่วมพบปะพร้อมหน้ากันเช่นนี้ และทัศนะที่แสดงออกของผู้นำสมาคมทุกท่าน เป็นเครื่องชี้บอกได้ว่า วุฒิภาวะของบุคลากรในวิชาชีพเป็นผู้ใหญ่แล้ว แม้มีความแตกต่างหลากหลายแต่ไม่แตกแยก  อีกประการหนึ่งก็คือ ขนาดของบุคลากรในวิชาชีพไม่ใหญ่โตนัก น่าจะเป็นปัจจัยให้การรวมกลุ่มเพื่อระดมสมองพัฒนาวิชาชีพเป็นไปได้โดยง่าย 
  2. จุดอ่อน  การพัฒนาตนทางด้านวิชาการ ตลอดรวมถึงการค้นคว้าวิจัย ในหมู่บุคลากรในสาขาวิชานี้ยังอยู่ในอัตราที่ช้ามาก  อาจเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ดังที่อาจารย์สรุปไว้ (เรื่องปากท้องมันขัดขวางความคิดสร้างสรรค์กระมัง)  อีกประการหนึ่ง อาจเป็นเพราะ สาขารังสีเทคนิค มีบัณฑิตศึกษาน้อย และในประเทศ มีแต่ระดับ ป.โท ยังไม่มีระดับ ป.เอก อีกทั้งผู้ที่ศึกษาจบในระดับ ป.โท   ป.เอก หรือมีคุณวุฒิทางวิชาการสูง ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นระดับประเทศ ก็ยังมีจำนวนน้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย 
  3. โอกาส ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพ ที่เน้นเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ สอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลกปัจจุบัน ทำให้มีเรื่องให้คิดค้นแก้ปัญหากันได้เรื่อยๆ และลักษณะเฉพาะของวิชาชีพ แตกต่างอย่างขัดเจนกับสาขาวิชาชีพใกล้เคียง ทำให้มีคู่แข่งน้อย
  4. อุปสรรค  มากับโอกาส คือมากับเทคโนโลยี เช่น ด้าน software  วัสดุศาสตร์ และ นาโนเทคโนโลยี ซึ่งความก้าวหน้าของประเทศเราเองยังไม่เข้มแข็งมากนัก  การต่อยอดเพื่อนำมาพัฒนาทางด้านรังสีเทคนิคก็พลอยทำได้ยากตามไปด้วย

ขอเชิญร่วมต่อยอดความคิด แนวทางแก้ไขด้วยคะ