ความเห็น 3020524

ศพค ยิ้ม (ศูนย์พัฒนาครอบครัว...ยิ้ม)

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณ Nui งานเยาวชน งานครอบครัว งานผู้สูงอายุ

ได้แลกเปลี่ยน ได้ความรู้เพิ่ม หากจัดเวที ให้เขาคิด ทเำในกิจกรรมที่ออกแบบไว้

เห็ฯศักยภาพของคน