ความเห็น 3020447

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพและเผยแพร โดย.....กลุ่มวิชาเด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

เขียนเมื่อ 

ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแำพร่ต้องใช้หลักการ input - process - output เพื่อให้ได้ผลงานพร้อมตีพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซท์ KM วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง