ความเห็น 3019983

ร่วมสนับสนุนสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการน่าชื่นชมนะคะ ให้ความรู้สำคัญ ๓ เรื่อง ความรู้ท้องถิ่น ความรู้สากล และประยุกต์ใช้ความรู้จากพระราชา เพื่อพวกเขาจะได้รู้เท่าทันโลก และดำรงชีวิตได้