ความเห็น 3017972

๑๓๒. ​การวัดและประเมินผล ๑๘ : การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์