ความเห็น 2996987

"ฝึกแปล: เรียนรู้พุทธศาสนาไทยผ่านมุมมอง "พระฝรั่ง" ที่มีต่อพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาไทย" (๒)

เขียนเมื่อ 

สายตาพระฝรั่งย่อมมองเห็นอย่างตรงไป ตรงมา เพราะไม่มีเยื่อใยวัฒนธรรมของไทยเป็นตัวกำหนด..เหมือนกับเราวิจารณ์ฝรั่งอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่รู้รากเหง้าของเขา.. ทั้งหมดเป็นมุมมองที่เสริมสร้างความจริงของสังคมโลก..เพราะยังไงมนุษย์ย่อมมีวัฒนธรรมประเพณีต่างกัน..แม้แต่ศาสนาพุทธ ดังนั้น เรารับรู้และเห็นสิ่งที่เป็นอยู่จนชาชิน และมองไม่เห็นแก่นแท้ของวัฒธรรมตน...จึงต้องจ้างฝรั่งมาสอนคนไทยแทน.. จะได้ตาสว่างครับ

ขอบคุณพี่หนานครับ เก่งจริงๆ