ความเห็น 2994830

กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ขจิต

10 ตำบลครอบคลุม ทุกพื้นที่ครับ

คงมีงานเล่าผ่านบันทึกมาแลกเปลี่ยนกัน