ความเห็น 2988242

การรายงาน ทส.2 ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535) ก่อนประกาศใช้

เขียนเมื่อ 

แจ้งความคืบหน้านพครับ 

ระบบการรายงาน ม.80 ทางอิเลคทรอนิกส์ ได้ ประกาศใแล้วนะครับ ** (ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557)

แก้ไขในข้อความเนื้อหาด้านบนให้แล้วครับ