ความเห็น 2957965

เหตุ อยู่ที่ใจเรา

เขียนเมื่อ 

สาธุ ๆ ๆ ขอบคุณครับ 

นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังได้ทรงสอนไว้ว่า ผู้ที่จะเข้าถึงธรรมได้อย่างแท้จริงจำเป็นต้องมีศีล-สมาธิ-และปัญญาครบถ้วน

การเข้าถึงอริยสัจคือปัญญาที่เกิดจากการได้ เห็น ตามความเป็นจริง