ความเห็น 2931152

แด่คุณครูในดวงใจ

เขียนเมื่อ 

......ครูดุจเทพเทวา..............เมตตาศิษย์ยิ่งไซร้
กายจิตจักน้อมไหว้...............แซ่ซ้องนับถือ...เสมอนา

โคลงสองสุภาพ

....ใครหรือรักยิ่งแท้...............กายจิตสละสิ้นแล้
ร่วมสร้างธรรมหน

....ทุกข์ทนหมองหม่นไหม้.......ท่านปลุกปลอบช่วยไว้
โอบเอื้ออุ้มชู.....จริงเฮย

โคลงสามสุภาพ

.....ครูดุจบุพการี.................พระคุณมีมากไซร้
กายจิตศิษย์พลีให้................รับใช้ดูแล....เสมอนา