ความเห็น 2899899

วิชาการรู้จักตนเอง

สมฤดี โชคบวรธนสาร
IP: xxx.206.51.236
เขียนเมื่อ 

วิชานี้เมื่อเรียนแล้วสามารถนำมาปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ทีี่่สำคัญคือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม อยากให้วงการศึกษาได้นำวิชานี้ไปใช้ในระบบการศึกษาเพื่อนักเรียนและนศ.ในระบบจะได้เรียนรู้ได้