ความเห็น 2889540

บังคับนักเรียนนั่งสมาธิ "บาปที่ไม่ตั้งใจ"

พระอาจารย์แสนปราชญ์
IP: xxx.67.36.230
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันพบว่าสถานศึกษาหลายแห่งใช้วิธีการฝึกสมาธิ โดยบังคับให้ผู้เรียนนั่งนิ่ง ๆ หลับตา ซึ่งวิธีนี้อาจทำให้ผู้เรียนไม่ชอบและเกิดการต่อต้าน ทำให้สมาธิเจตสิกไปเข้ากับโทสะเจตสิก

ส่งผลให้เกิดโทสะกล้าและมีพฤติกรรมไปในทางใช้ความรุนแรง หรือ บางครั้งผู้เรียนก็คิดปรุงแต่งจิตไปในทางไม่ดีเอง เช่น ปรุงแต่งไปในทางราคะบ้าง โมหะบ้าง ส่งผลทำให้จิตเกิดราคะ เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หลงผิด ไม่ละอาย ไม่เกรงกลัวบาป

บังคับฝึกสมาธิ ของแบบนี้ควรค่อย ๆจูงใจให้เห็นคุณประโยชน์ เมื่อเขาพร้อมก็จะเข้ามาเอง

ดิฉันขอติงข้อความที่ขีดเส้นใต้ ไม่น่าจะเป็นผลจากการถูกบังคับให้นั่งสมาธิเท่านั้น

ขออนุโมทนาในการติงข้อความ
    ถูกต้อง  ตามหลักธรรมแล้ว  เราไม่สามารถตัดสิน "ผล" ว่าเกิดจาก "เหตุ" เดียว 
เช่น  มะม่วง  ย่อมเกิดจาก  หลายเหตุ เช่น  เมล็ด  ดิน  ปู๋ย  อากาศ  ฯลฯ

ประโยค  ซึ่งวิธีนี้อาจทำให้ผู้เรียนไม่ชอบและเกิดการต่อต้าน ทำให้สมาธิเจตสิกไปเข้ากับโทสะเจตสิก  
พระอาจารย์  หมายถึง  อาจจะใช่ก็ได้  หรือไม่ก็ได้  แต่ถ้าข้อความการสื่อประโยคนี้  อาจทำให้ไขว้เขว 
จะลองปรับสำนวนอีกที  เช่น  ปัจจุบันพบว่าสถานศึกษาหลายแห่งใช้วิธีการฝึกสมาธิ โดยบังคับให้ผู้เรียนนั่งนิ่ง ๆ หลับตาซึ่งวิธีนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนไม่ชอบและเกิดการต่อต้าน ทำให้สมาธิเจตสิกไปเข้ากับโทสะเจตสิก   

                                               เจริญพร