ความเห็น 2886853

คนทำงานสามวัง (๖)

เขียนเมื่อ 

..เศษรฐกิจ..และการเมือง..เป็น..เรื่องที่..ควรมีการเรียนรู้..กัน..ตั้งแต่เด็กๆ.โดยมี.วิถีพุทธ..พุทธวิธี.(.ที่ทันสมัย..ตลอดกาล..เป็น..ตัวช่วย)...การเรียนรู้เท่าทัน..การเปลี่ยนแปลงทางสังคม...(ที่ขาดหายไป..ในระบบการเรียน..บ้านเรา)...

ชื่นชม..การเขียนบทความนี้..ของท่าน..ซึ่ง..เป็นประโยชน์ต่อคน..รุ่นหลังมากเจ้าค่ะ..ยายธี