ความเห็น 2882590

วัฒนธรรมชนบท

เขียนเมื่อ 

สวัดีค่ะ

... อ่านสังคมชุมชนนั้น ให้พิจารณาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  การพิจารณาในกรอบนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียว...

เห็นด้วยอย่างยิ่ง นะคะ ...

- "วิถีชุมชน" คือ วัฒนธรรม ที่ชุมชน ได้ร่วมกันสร้างและยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา จนเป็นวัฒนธรรม"

- ขอให้อาจารย์  ทำงานสำเร็จ ดังตั้งใจค่ะ