ความเห็น 28699

ไอที อีกที ความฝันที่ต้องเป็นจริง

จันทนา จิตต์สุข (ใหม่)
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 
หลังจากข้าพเจ้าเรียนจบมา ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสถาบันบำราศนราดูร อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี กับทุกท่านด้วยค่ะ ที่เหน็ดเหนื่อยทุ่มเทกับการทำงาน มาโดยตลอด จนทำให้ได้ HA มา ข้าพเจ้าภูมใจทุกท่านที่ เสียสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ และการบริการที่ดี จากทุกหน่วยงาน ที่มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ ทุกท่านช่วยเหลือกัน เพื่อจะให้บำราศเป็นหนึ่งในหัวใจของประชาชนผู้มารับบริการ ในส่วนข้าพเจ้านั้นก็อยากจะมีส่วนเล็กๆ ในการที่จะพัฒนางาน ด้านข้อมูลผู้ป่วยนอก ที่ยังคงมีปัญหาท้าทาย และการดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า ที่ต้องให้ทุกคนช่วยกัน ซึ่งข้าพเจ้าต้องขอโทษที่ต้องกล่าวเช่นนั้น  ข้าพเจ้าจึงมีความคิดหรือแนวดิดที่จะเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะให้งานข้อมูลผู้ป่วยนอกมีความสมบูรณ์  โดยมีการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีการทำงานร่วมกัน ในแต่ละแผนก โดยการให้รางวัล ซึ่งรางวัลนั้น ก็มาจากผู้สนับสนุนทั้งภายในและภายนอก โดยไม่ใช้เงินงบประมาณหรือเงินใดๆของทางราชการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกัน มีความเสียสละ แบ่งปัน  ดังจะมีรายนามโดย ยกตัวอย่างดังนี้
                ผู้สนับสนุนภายในองค์กร
1.แพทย์หญิงนภา จิระคุณ
2.นายแพทย์ยุทธศักดิ์ พีระกุล
3.นายแพทย์กฤษฎา  หาญบรรเจิด
4.แพทย์หญิงรุจนี   สุนทรขจิต
ผู้สนับสนุนภายนอกองค์กร
1.หจก.กรกานต์ เทรดดิ้ง  กรรมการผจก.
นายขุมทอง จิตต์สุข   เป็นต้น  ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า บุคคลที่เอ่ยนาม จะต้องให้การสนับสนุน  เงินรางวัล เพราะท่านเห็นความสำคัญของข้อมูลที่จะนำมาพัฒนางานมาโดยตลอด  ซึ่งแต่ละแผนกก็จะรับผิดชอบร่วมกันในการทำให้ข้อมูลผู้ป่วยนอก สมบูรณ์ โดยดูได้จาก รายงานผู้ป่วยนอก  ข้อ 6.4  โดยที่ความสมบูรณืในเรื่องของการใช้โปรแกรมหน้าห้องตรวจ ประจำวัน   โดยแต่ละแผนก จะมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีพยาบาล มีผู้ช่วยเหลือคนไข้  ที่จะทำงานประสานความร่วมมือกัน ในอันที่จะทำให้ระบบข้อมูลสนเทศมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์
                โดยแต่ละแผนกอาจจะมีวิธีการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกันก็ได้ โดยดูจากความเหมาะสม  เพราะเจ้าหน้าที่มีอยู่อย่างจำกัด  แต่ต้องบริหารจัดการอย่างไร  ให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ มากที่สุด แล้วก็เกิดประสิทธิผลด้วย  โดยแต่ละแผนกช่วยกันคิด โดยไม่แบ่งฝ่ายใด   แต่คิดถึงผลของงานเป็นหลัก เพราะทุกท่านที่อยู่ในแผนกนั้นจะได้รางวัลร่วมกัน เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจ  เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำสารสนเทศข้อมูลข่าวสารของสถาบันให้เป็นเลิศ ควบคู่กับการบริการที่เลิศล้ำได้ค่ะ
  โดยอาจจะมีกรรมการ Audit  ประจำเดือน ให้รางวัลแผนกที่มีความสามารถในการทำให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเหตุการณ์  โดยอาจจะแบ่งระดับ การให้รางวัล  ตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า พวกเราชาวบำราศฯทำได้แน่นอน  ซึ่งข้าพเจ้าแนบระเบียบวิธีปฏิบัติ มาไว้ให้ด้วยเพื่อทุกท่านจะได้ศึกษารายละเอียด และเห็นภาพ ของความสำเร็จ  และข้าพเจ้าแนบตัวอย่างรายงานโรค ของปี 48 มาไว้ในที่นี้เพื่อให้ท่านดูผลงานในแต่ละแผนก  ซึ่งจะสังเกตว่า มีรหัส ND,FD  ติดอันดับ TOP TEN  ซึ่งกรณีนี้แหล่ะค่ะที่เราจะมาช่วยกันกำจัดออกไปจากระบบ 
   และนี่ก็เป็นความคิดเล็กๆของข้าพเจ้า ที่อาจจะมีข้อผิดพลาด ขอให้ทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามา ก็จะได้นำเสนอผู้บริหารต่อไป   ขอขอบคุณค่ะ
ยิ้มแย้ม เยือกเย็น ยืดหยุ่น                 9 พฤษภาคม  2549