ความเห็น 28682

ไอที อีกที ความฝันที่ต้องเป็นจริง

จันทนา จิตต์สุข
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 

หลังจากข้าพเจ้าไปเรียนจบมา ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสถาบันบำราศนราดูร อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี กับทุกท่านด้วยค่ะ ที่เหน็ดเหนื่อยทุ่มเทกับการทำงาน มาโดยตลอด จนทำให้ได้ HA มา ข้าพเจ้าภูมิใจที่ทุกท่าน เสียสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ และการบริการที่ดี จากทุกหน่วยงาน ที่มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ ทุกท่านช่วยเหลือกัน เพื่อจะให้บำราศฯเป็นหนึ่งในหัวใจของประชาชนผู้มารับบริการ ในส่วนข้าพเจ้านั้นก็อยากจะมีส่วนเล็กๆ ในการที่จะพัฒนางาน ด้านข้อมูลผู้ป่วยนอก ที่ยังมีปัญหาท้าทายให้ทุกคนช่วยกัน ซึ่งข้าพเจ้าต้องขอโทษที่ต้องกล่าวเช่นนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความคิดหรือแนวดิดที่จะเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะให้งานข้อมูลผู้ป่วยนอกมีความสมบูรณ์ โดยมีการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีการทำงานร่วมกัน ในแต่ละแผนก โดยการให้รางวัล ซึ่งรางวัลนั้น ก็มาจากผู้สนับสนุนทั้งภายในและภายนอก โดยไม่ใช้เงินงบประมาณหรือเงินใดๆของทางราชการ เพื่ อเป็นการช่วยเหลือกัน มีความเสียสละ แบ่งปัน ดังจะมีรายนามโดย ยกตัวอย่างดังนี้

ผู้สนับสนุนภายในองค์กร

  1. แพทย์หญิงนภา จิระคุณ
  2. นายแพทย์ยุทธศักดิ์ พีระกุล
  3. นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด
  4. แพทย์หญิงรุจนี สุนทรขจิต

ผู้สนับสนุนภายนอกองค์กร

1.หจก.กรกานต์ เทรดดิ้ง กรรมการผู้จัดการ นายขุมทอง จิตต์สุข เป็นต้น

ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า บุคคลที่เอ่ยนาม จะต้องให้การสนับสนุน เงินรางวัล เพราะท่านเห็นความสำคัญของข้อมูลที่จะนำมาพัฒนา

งานมาโดยตลอด ซึ่งแต่ละแผนกก็จะรับผิดชอบร่วมกันในการทำให้ข้อมูลผู้ป่วยนอก ให้สมบูรณ์ โดยดูได้จาก รายงานผู้ป่วยนอก ข้อ 6.4 โดยที่ความสมบูรณืในเรื่อง ของการใช้โปรแกรมหน้าห้องตรวจ ประจำวัน โดยแต่ละแผนก จะมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีพยาบาล มีผู้ช่วยเหลือคนไข้ ที่จะทำงานประสานความร่วมมือกัน ในอันที่จะทำให้ระบบข้อมูลสนเทศมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์โดยแต่ละแผนกอาจจะมีวิธีการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกันก็ได้ โดยดูจากความเหมาะสม เพราะเจ้าหน้าที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ต้องบริหารจัดการอย่างไรให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มากที่สุด แล้วก็เกิดประสิทธิผลด้วย โดยแต่ละแผนกช่วยกันคิด โดยไม่แบ่งฝ่ายใด แต่คิดถึงผลของงานเป็นหลัก เพราะทุกท่านที่อยู่ในแผนกนั้นจะได้รางวัลร่วมกัน เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจ เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำสารสนเทศข้อมูลข่าวสารของสถาบันให้เป็นเลิศ ควบคู่กับการบริการที่เลิศล้ำได้ค่ะ

โดยอาจจะมีกรรมการ Audit ประจำเดือน ให้รางวัลแผนกที่มีความสามารถในการทำให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ โดยอาจจะแบ่งระดับ การให้รางวัล ตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า พวกเราชาวบำราศฯทำได้แน่นอน ซึ่งข้าพเจ้าแนบระเบียบวิธีปฏิบัติ มาไว้ให้ด้วยเพื่อทุกท่านจะได้ศึกษารายละเอียด และเห็นภาพ ของความสำเร็จ และข้าพเจ้าแนบตัวอย่างรายงานโรค ของปี 48 มาไว้ในที่นี้เพื่อให้ท่านดูผลงานในแต่ละแผนก ซึ่งจะสังเกตว่⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪

⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪

⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪

⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪ู้ขึ้นมา โดยยังไม่ได้ปรึกษาผู้ใหญ่ เพราะข้าพเจ้าคิดว่า การแสดงออกที่ ผ่าน Internet เช่นนี้ จะทำให้ทุกท่านได้ Share ความคิดเห็นร่วมกัน และเกิดประโยชน์ร่วมกัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน และเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้งานที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเราโดยตรง แต่ก็สามารถช่วยได้โดยรู้ว่าใครทำอะไร

ที่ไหน อย่างไร เพื่ออะไร เหมาะสมหรือไม่ โดยแสดงความคิดเห็น หรือประสบการณ์ของท่านออกมา อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน

ขอขอบคุณค่ะ

 

ยื้มแย้ม เยือกเย็น ยืดหยุ่น ยกย่อง 9 พฤษภาคม 2549