ความเห็น 2839981

ความสุข จากกองขยะ

เขียนเมื่อ 

มีข้อเสอนแนะยินดีรับฟังและนำมาปรับใช้จริง อย่าลืมส่งให้ครู

หยิน  เพราะครูหยินเปิดสอนวิชาขยะโดยตรงในเทอมหน้าเพื่อ

สร้างขบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่

สุดรวมไปถึง 7 R  ด้วยจ้ามีอะไรดี ๆ อย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพื่อหลัก

สูตรการบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง