ความเห็น 2767692

วิชาการเงินการคลัง(ส32201) ม.5

ประภัสสร บุญเงิน
IP: xxx.48.220.100
เขียนเมื่อ 

1ตอบ เป็นคือ อะไรก็ตามที่ยอมรับกันโดยทั้วไปในการให้ชื่อขายสินค้าและบริการรวมไปถึงการใช้ชำ

หนี้

2ตอบ เป็นสื่อกลางในการเปลี่ยนแปลง (Medlum of exchange)

เป็นที่เกิบวัดษามูลค่า (Stove of ralue)

เป็นหน่วยวัดมูลค่า (Unit ofaccount)

เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคต

3ตอบ หมายถึง M=1 ธนบัตร+เหรียญถษาปณ์+เงินบาทกระแสรายวัน (demand deposit)

4ตอบ หมายถึง -M2 หมายถึง M1+เงินบาทออมทรัพย์และเงินฝากประจำของประชาชน -M2a หมายถึง M2+ เงินฝากประชาชนที่อยู่ในรูปตัวสัญญาให้

เงินทุน -Ms หมายถึงM2 +เงินบาทของประชาชนที่ธนาคา

5ตอบ ใช้โดยรู้คุณค่าของเงินแบ่งจัดเป็นสักส่วน