ความเห็น 2711323

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้เข้าไปปรึกษา ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต ว่าจักทำวิทยานิพนธ์ ท่านจึงแนะนำให้ทำ เรื่อง วิถีพุทธในชุมชนหัวเขาแดงในท่ามกลางวัฒนธรรมมุสลิม:ชุมชนของวัดสุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดังนั้นข้อมูลตรงนี้ไม่รู้ว่าจักหาข้อมูลอย่างไรดี ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำให้ด้วย