ความเห็น 2709

เมื่อ คนไปเชียร์ ถูกเชียร์ซะเอง

วราวุธ สุรพฤกษ์
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ตรงนี้แหละครับ ประเด็นสำคัญ ที่พวกเราจำนวนหนึ่งมีความเข้าใจว่า การเพิ่มพลังอำนาจ เป็นกระบวนจัดการในลักษณะจัดอบรม สอนข้างเตียง หรือการสอนตามเวลาที่ต้องสอน  ในความคิดเห็นของผม การเพิ่มพลังอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล หรือกลุ่ม แม้แต่ ระดับชุมชน ประชาคม ต้องมีความชัดเจนในด้านความเชื่อมั่นในกลุ่มเป้าหมาย มีความจริงใจ  อยู่บนพื้นฐานเนื้อแท้ของตัวผู้ปฏิบัติเป็นหัวใจสำคัญ ถ้าเราเชืึ่อมั่นในเขาว่า เขาจะกระทำได้หรือจะพยายาม  ประกอบกับเรามีความมุ่งมั่นว่าสิ่งที่กำลังจะกระทำ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนบุคคลให้เกิดความเชื่อมั่น ในศักยภาพของเขา  เราจะพยายามด้วยความจริงใจ  ทั้งสองฝ่ายจึงอยู่ในสภาวะที่เป็นผู้ได้ด้วยกันทั้งคู่  จึงแตกต่างกับการกระจายอำนาจ ซึ่งมักจะมีฝ่ายหนึ่งสูญเสียอะไรบางอย่างในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่ง
จะได้รับ และการได้รับนั้นอาจเป็น โอกาสและอุปสรรค ยินดีหรือไม่ยินดี  ต้องการหรือไม่ต้องการ ก็ได้ครับ

ผู้รู้หลายท่านให้คำจำกัดความการเพิ่มพลังอำนาจว่า เป็น

กระบวนการที่ทำให้บุคคล รับรู้ว่า เขามีความสามารถมากน้อยเพียงใด ในการควบคุม  สถานการณ์ ที่เกี่ยวกับตนเอง และสิ่งแวดล้อม เพิ่มพูนทักษะ จนเกิด  วามรู้สึกคุณค่า เชื่อมั่น   กล้าตัดสินใจ   และ ดำเนินการได้ด้วยตนเอง
 
ดังนั้น
การให้ความรู้แก่บุคคลจึงไม่เพียงพอ  ต้องสามารถสนับสนุนให้เขาเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้