ความเห็น 2608

กรณี คุณดอกรัก เพ็ชรประเสริฐ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.68
เขียนเมื่อ 

     ผมเห็นว่ามีประโยชน์ แต่ต่อเนื่องกันครับ อยากให้ได้อ่านกัน สำหรับบทความเรื่อง "ภัยที่กำลังเกิดกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และพยาบาล" โดยแสวง บุญเฉลิมวิภาส และ เอนก ยมจินดา ศูนย์กฏหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งโดยความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) หากต้องการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ ติดต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) E-mail : [email protected]