ความเห็น 2600788

อาเซียนเสรีกับการทำงานยุคใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

นำเสนอ:กลุ่มที่ 1

ข้อ 1 วิเคราะห์เทศบาลนครพิษณุโลกกับผลกระทบจาก AEC (ทั้งทางบวกและทางลบ)

จุดแข็ง

  1. เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนล่าง
  2. เป็นจุดผ่าน (4 แยกอินโดจีน)
  3. ประชาการมีความรู้ดี
  4. มีความหลากหลายทางอาชีพ      

จุดอ่อน

  1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประเทศอาเซียน
  2. การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
  3. โอกาส   ความเสี่ยง

โอกาส

1.         มีศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม

2.         มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

3.         แหล่งธรรมชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติ

4.         เป็นเมืองน่าอยู่ – เป็นแหล่งการศึกษา

5.         ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.         ศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำ ทางอากาศ (มีแม่น้ำน่าน)

7.         เมืองประวัติศาสตร์

ความเสี่ยง

1.         ความร่วมมือจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.         ภาวะมลพิษด้านต่าง ๆ เช่น ขยะ อากาศ

3.         ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพเพิ่มขึ้น

4.         การใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนในการสื่อสาร

5.         ค่านิยมในวัฒนธรรมต่างชาติ

 

ข้อ 2 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อลดความเสี่ยง และลดจุดอ่อนของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

          จากจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “การพัฒนาภาษาที่ใช้ในการสื่อสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเสนอ

1)      โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา

2)      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาและการสื่อสาร      

ผู้เกี่ยวข้อง: สถานศึกษา / เทศบาล/ จังหวัด / ASEAN / นักเรียน /เยาวชน / ครู / ข้าราชการ / มัคคุเทศก์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2555-2558

งบประมาณ: มากกว่าปีละ 200,000 บาท

การวัดผล: ผลการฝึกปฏิบัติจริงจาก..แบบสอบถาม /การสังเกต /การสัมภาษณ์

 

ข้อ 3 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อสร้างโอกาสจากจุดแข็งของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

          จากจุดแข็งหรือโอกาสที่วิเคราะห์ได้นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “การพัฒนาภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร” โดยเสนอโครงการ

1)      ส่งเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษาสู่สังคมอาเซียน   

2)      โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาสู่สังคมอาเซียน          

ระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2555-2558

ผู้เกี่ยวข้อง: สถานศึกษา / เทศบาล/ จังหวัด / ASEAN / นักเรียน /เยาวชน / ครู / ข้าราชการ / มัคคุเทศก์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

งบประมาณ 500,000 บาท/ปี แบบสอบถาม

การวัดผล: ผลการฝึกปฏิบัติจริงจาก..แบบสอบถาม /การสังเกต /การสัมภาษณ์