ความเห็น 25995

Learning by Doing ของ อาจารย์ มมส

จรัณธร
IP: xxx.97.66.55
เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่า การนำข้อเสนองานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านมา อภิปรายข้อบกพร่อง กันในห้องเรียน โดยอาจารย์ท่านอื่นและนิสิต  ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเปราะบางมากครับ   

การเขียน proposal เพื่อให้ได้ทุนนั้น ประสบการณ์มีส่วนสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญ นัยสำคัญของโครงการ เป็นต้น

ส่วนการแก้ไขจากทางบัณฑิตวิทยาลัย ผมว่า ส่วนใหญ่คงเป็นเรื่องของ format รูปเล่ม มากกว่าแก้ไขที่ตัวเนื้อหาของงานวิจัยนะครับ

แต่โดยส่วนตัว ผมชอบครับที่มีการเรียนรู้แบบ learning by sharing